فصل دوم زیست شناسی بافت های گیاهی

حجم فایل : 1.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16
بنام خدا فصل دوم زیست شناسی
بافت های گیاهی
سلول های بنیادی تقسیم مریستم ها هسته بزرگ، فاقد واکوئل مهم ترین مناطق مریستم های رأسی رأس ساقه شاخه های جانبی نزدیک رأس ریشه (زیر کلاهک) مریستم های رأسی تقسیم بافت های نخستین (جوان) روپوست (اپیدرم) بافت های زمینه ای (پوست) بافت های هادی (استوانه مرکزی) روپوست پوشاننده ی سطح (ریشه، ساقه، برگ، میوه، گل و ...) تمایز اندام های هوایی ریشه تار کشنده سلول های نگهبان روزنه کرک ترشح کوتیکول (پوستک) ماده : کوتین پلیمر اسیدهای چرب طویل اندام های هوایی وظیفه: جلوگیری از اثر سرما حمله میکروب ها تبخیر آب بافت های زمینه ای پارانشیم کلانشیم 2 بخش پوست مغز پارانشیم اشعه ی مغزی اسکلرانشیم سلولها پارانشیم وظیفه: فتوسنتز، ترشح، ذخیره آب و انرژی دیواره نازک بندرت دیواره دومین پروتوپلاسم زنده ی فعال فضای بین سلولی زیاد قدرت تقسیم دارند کلانشیم بخش خارجی پوسته ساقه دیواره ی نخستین ضخیم قابلیت رشد و تقسیم گاهی کلروپلاست دارند استحکام برافراشته ماندن ساقه فتوسنتز می کنند مقایسه ی یک سلول پارانشیمی با کلانشیمی اسکلرانشیم استحکام گیاه دیواره ی دوم ضخیم سلول ها مرده، از بین رفتن پروتوپلاسم انواع لیگینن (چوب) فیبر لان سلول ها دراز و کشیده میان سایر بافت ها اسکلرئیدها اسکلرئیدها کوتاه و منشعب پوشش دانه ها و میوه ها لان دیواره ی دومین ضخیم تر از فیبر بافت های هادی چوب آبکش پوست هر سلول ها پشت سر هم ایجاد لوله انتقال مواد آوند چوبی انتقال شیره ی خام از ریشه به برگ ها دیواره ی ضخیم فاقد غشا، سیتوپلاسم، هسته دارای دیواره انواع تراکئیدها باریک و طویل انتهای مخروطی در همه گیاهان آوندی لان عناصر آوندی بافت های هادی آوند آبکشی سلول های همراه انتقال شیره ی پرورده سلول ها دارای غشا، سیتوپلاسم، دیواره دارای اندامک سنتز پروتئین + انجام واکنش برای لوله غربالی فاقد هسته و اندامک، دارای
اندامک های تغییر یافته لوله غربالی (منافذ انتقال مواد) تشخیص ریشه از ساقه پوست ریشه پهن تر دستجات آوندی روی هم پایان...